RSS
Ważne:
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Mapy z atrakcjami lubuskiego 11.2019


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą mapą ścienną z atrakcjami województwa lubuskiego. To nasze kolejne wydawnictwo dofinansowane w ramach zadania publicznego ze środków województw lubuskiego- Urzędu Marszałkowskiego .

Orginał mapy do pozyskania w biurze LOTUR. Prosimy o informację per email lub tel. 

http://lotur.eu/news/show/1911

 

Zapytanie ofertowe-tablice informacyjne

Autor: Administrator, dodano: 2011-09-17 09:55:29

IV.  Warunki  udziału  wykonawców  w  postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie  art.  24 ust. 1
ustawy Pzp  oraz  w  zakresie realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia  dysponują zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności dotyczącymi : wiedzy, doświadczenia, sytuacji ekonomicznej i finansowej, odpowiedniego potencjału technicznego  oraz  osób  zdolnych  do  wykonania zamówienia.

Warunki udziału wykonawców  w postępowaniu oceniane będą według kryterium  „spełnia- nie spełnia"  na  podstawie  analizy  treści  przedłożonego  oświadczenia,  o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp o spełnianiu warunków  udziału  w   postępowaniu

oraz ewentualnie

≠ zobowiązania  każdego  podmiotu  trzeciego  oddającego wykonawcy do dyspozycji  niezbędny zasób (na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia) dotyczący: wiedzy, doświadczenia, sytuacji ekonomicznej i finansowej, potencjału  technicznego  lub  osób zdolnych do  wykonania zamówienia - w przypadku, gdy wykonawca przy realizacji zamówienia polegać będzie na  wiedzy, doświadczeniu, zdolnościach finansowych, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego wykonawcę z podmiotem trzecim udostępniającym określony zasób,  
 
≠ informacji  banku  lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których dany podmiot trzeci posiada rachunek, potwierdzającej  wysokość posiadanych  środków  finansowych lub zdolność  kredytową  tego podmiotu - w  przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji finansowej polegać będzie na zdolnościach finansowych wskazanego podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.

  Wzór  przedmiotowego  oświadczenia  wykonawcy przedstawiono  w  załączniku nr 3  do  ogłoszenia.

V. Ocena braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania

Stwierdzenie  braku  podstaw  do  wykluczenia wykonawcy  z  postępowania  o udzielenie zamówienia  w okolicznościach, o których mowa w  art. 24 ust. 1 ustawy Pzp dokonane zostanie według kryterium " spełnia - nie spełnia"
na podstawie analizy treści przedłożonego  oświadczenia  o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu  niespełnienia  warunków, o  których  mowa w  art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

 

     Wzór wymaganego  oświadczenia  wykonawcy  przedstawiono  w  załączniku  nr 3  do  ogłoszenia.

 

VI.   Kryteria  oceny  ofert  i  ich  znaczenie

       Przy    wyborze    najkorzystniejszej    oferty    zamawiający     będzie     kierował    

        się   jedynym    kryterium    -    cena    =   100 %  znaczenia.

 

   VII.   Opis  sposobu  przygotowania  oferty

 

      1. Kompletna   oferta    powinna   zawierać:

 

a/ formularz  cenowo - techniczny,   wypełniony  według   wzoru    określonego  w załączniku   nr 1  do  ogłoszenia,

 

b/  zaakceptowany  przez  wykonawcę  projekt  umowy  w  sprawie                              zamówienia  -  załącznik   nr 2  do  ogłoszenia,

 

      c/  dokumenty,  o  których  mowa  w  pkt  IV  i  V  niniejszego  ogłoszenia, 

 

d/  w   przypadku   zaistnienia   sytuacji   wskazanej   w   pkt  VII.7.   ogłoszenia właściwe   pełnomocnictwo   dla   osoby   podpisującej   dokumenty  ofertowe.

 

     2.  Wszystkie  wymagane  od  wykonawców  dokumenty, o  których  mowa  w  pkt  

     VII.1.  ogłoszenia  powinny   być  sporządzone  w  jednym  egzemplarzu  -  w  

     języku  polskim,  w  trwałym  druku  lub  piśmie  odręcznym,   dokładnie   według     

     postanowień   zawartych  w  niniejszym  ogłoszeniu.

 

     3.  Dokumenty  sporządzone  w   języku   obcym  powinny   być   składane      wraz  

     z   ich   tłumaczeniem   na   język  polski.

            

              4.  Wykonawca  może  złożyć  jedną  ofertę.

  

5.  Treść  oferty  musi   odpowiadać   treści   ogłoszenia.   Zamawiający   zaleca  wykorzystanie  wzorów  formularzy   stanowiących   załączniki   do   ogłoszenia. 

Dopuszcza   się   składanie  przez   wykonawcę   formularzy   w   innej   formie    pod   warunkiem,   że   ich   treść merytoryczna    będzie    identyczna    z    treścią      

     formularzy   opracowanych    przez   zamawiającego.

 

 6. Wszystkie   wymagane    postanowieniami   ogłoszenia  dokumenty   muszą   być   składane  w  oryginale  lub   kopii   potwierdzonej   za   zgodność   z   oryginałem   przez   osobę    podpisującą   dokumenty  ofertowe. W  przypadku wykonawców  wspólnie  ubiegających się o udzielenie zamówienia  oraz  w  przypadku podmiotów trzecich, o których mowa  w  pkt IV.  ogłoszenia  kopie  dokumentów  dotyczących  odpowiednio wykonawcy lub  tych podmiotów trzecich  są  poświadczane  za  zgodność  z oryginałem przez  wykonawcę  lub  te podmioty. W  przypadku  składania kopii pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt VII.7. ogłoszenia wymagane jest potwierdzenie  notarialne. 

 

7.  W  przypadku,  gdy  dokumenty   ofertowe  podpisywać  będzie  osoba  nieuprawniona    do właściwej  ( według     istniejącego stanu faktyczno - prawnego) reprezentacji  wykonawcy bezwzględnie wymagane jest dołączenie  do  oferty  stosownego  pełnomocnictwa  dla  takiej osoby.

 

8.  Poświadczenie   za    zgodność   z   oryginałem  danego  dokumentu   zostanie   uznane    za   właściwe,   jeżeli    na    każdej,   zawierającej    treść    stronie    poświadczanego    dokumentu   naniesiona  będzie  klauzula  „ za   zgodność  z   oryginałem"  -  opatrzona    czytelnym    podpisem    lub    parafą    wraz    z   pieczęcią    imienną     przez  właściwą uprawnioną   osobę .

 

9.  Wszelkie  ewentualne   poprawki   w  treści   dokumentów   ofertowych    powinny   być       nanoszone  w  sposób   czytelny   oraz   opatrzone   czytelnym   podpisem   lub    parafą     wraz  z   pieczęcią   imienną   przez  osobę  uprawnioną  do  podpisywania  dokumentów   ofertowych.

 

10.  Oferta    zawierająca     wszystkie    wymagane    postanowieniami    SIWZ   dokumenty     powinna   zostać   złożona   w   nieprzeźroczystym   opakowaniu  -  zamkniętym  w  sposób  uniemożliwiający  jego   otwarcie   bez   widocznych   skutków   takiej   czynności.   

 

Na  opakowaniu  -  poza  danymi  wykonawcy  i  zamawiającego  -   należy nanieść  klauzulę:

              

                        „Zapytanie  ofertowe -  tablice  informacyjne "

 

oraz     

               „ Nie  otwierać  przed   godz.  1030  dnia  23.09.2011 r."

 

 

11.  Wykonawca    ponosi   wszelkie   koszty   związane   z   przygotowaniem   i   złożeniem  kompletnej  oferty.  Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za    powzięcie  -  zgodnie   z   obowiązującymi   przepisami  -  wszelkich   niezbędnych   wiadomości   do   przygotowania   całej   dokumentacji   ofertowej   oraz   podpisania   umowy   w   sprawie   niniejszego   zamówienia.

 

 

VIII.  Miejsce  i  termin   składania   ofert

                        

       Miejsce  składania  ofert  - Lubuska  Regionalna  Organizacja  Turystyczna  

       LOTUR,  ul. Podgórna 7,  65-057  Zielona  Góra

       

 Ostateczny   termin   składania   ofert   -  23.09.2011r.,  godz. 10 00  

 

 

 IX.  Sposób   obliczenia   ceny   oferty

 

1.  Ilekroć  w  niniejszym   ogłoszeniu  jest  mowa  o  cenie,  należy  przez  to   rozumieć  cenę  w  znaczeniu  art. 3  ust. 1  pkt  1  ustawy  z  dnia  5 lipca  2001r. o  cenach  ( Dz. U. Nr 97,  poz. 1050,   z  późn. zm. ).

 

2.  Ceny  jednostkowe   należy   wyliczyć   według   kalkulacji  własnej.

 

3. Cenę  oferty należy obliczyć zgodnie z wytycznymi określonymi w formularzu  cenowo- technicznym  stanowiącym załącznik nr 1  do ogłoszenia.

         

4.  W  cenie  oferty,  o  której  mowa  wyżej  należy  uwzględnić  wszystkie  koszty   związane  z   kompletnym  wykonaniem  zamówienia.

      

5.  Wykonawca    może   podać   tylko   jedną   cenę oferty.

             

6.  Ceny    jednostkowe  są    stałe    i    nie    podlegają     żadnym    negocjacjom    w    okresie  obowiązywania   umowy   w   sprawie    realizacji    przedmiotu  zamówienia.

 

7.  Wszystkie  ceny   w   dokumentach   ofertowych    należy   podać   z   dokładnością   dwóch   miejsc  po  przecinku.

 

 

X.  Formalności,   jakie   powinny  zostać  dopełnione   po   wyborze  najkorzystniejszej  oferty

 

Zamawiający   niezwłocznie   powiadomi    właściwego  wykonawcę    o  wyborze  jego   oferty   jako   najkorzystniejszej   oraz  określi  miejsce  i   termin   podpisania  umowy   w   sprawie  zamówienia.         

 

 

 XI.  Istotne   dla   stron   postanowienia   umowy

               

1.  Zamawiający    wymaga,   aby  wykonawca    zawarł   z    nim    umowę  w   sprawie     niniejszego   zamówienia    na  warunkach   ustalonych  w   projekcie  umowy  przedstawionym   w   załączniku   nr 2  do  ogłoszenia.

 

2.  W przypadku  wyboru   najkorzystniejszej    oferty   pochodzącej   od   wykonawców  wspólnie    ubiegających   się   o   zamówienie,   zamawiający   -   przed    zawarciem   umowy  w  sprawie  zamówienia  -   żądać   będzie  umowy   regulującej   współpracę   tych  wykonawców.

 

XII.   Zabezpieczenie   należytego   wykonania   umowy

 

 Nie  przewidziano  w   niniejszym  postępowaniu.

 

 

XIII.  Wysokość  zwrotu  kosztów  udziału  w  postępowaniu

 

Nie  przewidziano  w   niniejszym  postępowaniu.

 

XIV.  Załączniki  do  ogłoszenia.

 

Integralnymi   częściami    niniejszego    ogłoszenia  są   następujące   załączniki:

 

     1. załączniki  nr 1     -  wzór  formularza cenowo - technicznego     

     2. załącznik   nr 2     -  projekt  umowy  w  sprawie  niniejszego  zamówienia

     3. załącznik   nr 3     -  wzór   oświadczenia  o  spełnianiu  warunków  podmiotowych 

 

   Zielona  Góra,  dnia 17.09.2011r.